Print pagina

Oproep aan Schippers

26 april 2018

Vandaag stuurde Karsten Klein namens het CDA Den Haag bijgaande brief met aandachtspunten voor de vorming van een nieuw college aan informateur Edith Schippers. In de brief vraagt het CDA aandacht voor mobiliteit, ouderenzorg, duurzaamheid, betaalbare woningen en het belang van meer werkgelegenheid.

 

                                                                                                                 Datum 26 april 2018

                                                                     

Geachte mevrouw Schippers,

De verkenner, de heer Wiegel, heeft mij, middels zijn eindverslag, gevraagd om vanuit mijn rol als fractievoorzitter van het CDA input te leveren voor de onderhandelende partijen. Uiteraard voldoe ik aan dit verzoek. Zoals ik al in de openbare raadsvergadering aangaf, ben ik van mening dat Den Haag een stadsbestuur nodig heeft met als fundament:

- daadkracht
- ervaring
- stabiliteit, onderling vertrouwen en chemie

De uitdagingen voor de stad zijn groot en vragen om een coalitie met zicht op 4 jaar maximale daadkracht en stabiliteit.

De grootste uitdagingen zijn naar de mening van het CDA de volgende:

Een adequaat publiek bestuur: een voorbeeld voor de stad

Den Haag is een prachtige stad, een stad waar mensen kunnen werken, studeren en zich kunnen ontwikkelen. Waar mensen een thuis vinden en een gezin starten. Een stad waar genoeg te beleven is, waar de sfeer overwegend positief en fijn is. Een stad waar we zuinig zijn op elkaar en op onze omgeving. Het gemeentebestuur moet hier als het publiek bestuur een waardige voorbeeldfunctie in vervullen. In onze ogen vraagt dit om een vertrouwenwekkende bestuurscultuur, met goede coalitie-afspraken voor het besturen van de stad. Goed besturen is heldere, transparante keuzes maken, in coalitieverband samenwerken voor het algemeen belang, geven en nemen, bereid zijn tot compromissen en samenwerkende partijen die elkaar vertrouwen. Het besturen van de stad is serieus werk. De mensen in de stad verwachten bestuurders die ervaren zijn en samenwerken, bruggen naar elkaar bouwen in plaats van het vergroten van de verschillen. Kortom de grootste uitdaging is een stabiele ervaren coalitie met onderling vertrouwen en chemie.

Opgave wonen: bouw goedkopere koopwoningen

Naar verwachting zal de stad de komende jaren groeien met ongeveer 100.000 inwoners. Den Haag heeft geen mogelijkheden meer om uit te breiden, de bevolkingsdichtheid, die in Den Haag al hoog is, gaat nog verder omhoog. Om de sociale huurwoningen in Den Haag beter te benutten, is doorstroom naar voldoende betaalbare woningen cruciaal. Daar is een groot tekort aan. Door het gebrek aan goede betaalbare koopwoningen, stagneert de uitstroom uit sociale huurwoningen waardoor de wachtlijsten oplopen. De focus moet liggen op het vergroten van de doorstroom door het bouwen van goedkopere koopwoningen. Hagenaars die door willen stromen naar eigen, ruimere en duurdere woningen, door gezinsuitbreiding of inkomensstijging, verlaten nu noodgedwongen de stad. Gezinnen vormen de sociale cohesie in de stad en die moeten we aan ons binden. We moeten meer ambitie tonen in de bouw van betaalbare gezinswoningen, zowel huur als koop. Zuidwest Den Haag (Escamp) is wat ons betreft de beste locatie. Hier is, met respect voor de stedebouwkundige kwaliteit van Den Haag, de mogelijkheid voor uitbreiding van kwaliteit en kwantiteit van de woningvoorraad het grootst.

Doorbraak duurzaamheid: transitie naar meer duurzame stad

De stad staat voor een transitie naar duurzaamheid. De afgelopen periode is op veel terreinen een eerste stap gezet op het pad van een meer duurzame stad. Veel innovatie, veel ideeën hebben geleid tot groot draagvlak. Nu is het de tijd om werkelijk een doorbraak te realiseren, van pionieren en experimenteren naar doorpakken en opschalen. Uit de vele initiatieven moet worden geanalyseerd welke maatregelen echt fundamenteel en substantieel de transitie naar een meer duurzame stad leiden. De tijd van duizend bloemen mogen bloeien was belangrijk voor het creëren van draagvlak en de juiste mind-set.  Wat ons betreft is dit nu bereikt en kiezen we die maatregelen die echt zoden aan de dijk zetten, en waar het Haagse bedrijfsleven en werkgelegenheid van kunnen profiteren.  Hierbij zijn alternatieven energiebronnnen, maar ook warmtebesparing elementen die praktisch op grote schaal kunnen worden toegepast in nieuwbouw en bestaande bouw. Hiermee zetten we definitief de weg in naar een duurzaam Den Haag.

Economie en werk: minder Hagenaars in de bijstand

Het terugdringen van het aantal mensen in de bijstand moet hoge prioriteit hebben. Uit de Programmarekening van het jaar 2017 blijkt opnieuw dat Den Haag dringend behoefte heeft aan een radicale verandering, 25% van de programmarekening houdt verband met inkomenssteun aan Hagenaars. Veel te veel Hagenaars zijn afhankelijk van de bijstand en armoedebeleid. Hiervoor is een transitie van ons economisch klimaat nodig in relatie tot ons bijstandsbeleid. Een sterk economisch klimaat staat garant voor werkgelegenheid. Ondernemingen moeten steun vinden om te ondernemen en banen te creëren in onze stad. Tegelijkertijd moeten in ons armoedebeleid prikkels komen om mensen actief uit de bijstand aan het werk te krijgen. Het huidige armoedebeleid zorgt er onbedoeld voor dat mensen in de bijstand blijven. Werk is het beste armoedebeleid.

Mobiliteit: betere doorstroming en draagvlak betaald parkeren

Mobiliteit voor de stad is van levensbelang, de inwoners moeten mobiel zijn, bedrijven moeten bereikbaar zijn. Tegelijkertijd is er een grens bereikt in wat er fysiek mogelijk is. Fiets, openbaar vervoer en auto zijn voor ons belangrijk. Er moet een evenwicht zijn in bereikbaarheid en vervoer. Goede wegen en parkeervoorzieningen enerzijds, maar anderzijds een perfect OV en fietsvoorzieningen. Deze balans moet er voor zorgen dat mensen kiezen voor fiets en OV waar mogelijk, maar de auto nemen waar nodig. Betaald parkeren is een goede oplossing voor het gebruik van de schaarse openbare ruimte, maar wordt door bewoners en bedrijven te vaak ervaren  als een extra probleem. Die tegenstrijdigheid moet worden opgelost.  Dat is een forse opgave.  

Zorg: weg met de eenzaamheid

De afgelopen periode is er hard gewerkt om de Haagse zorg voor ouderen, gehandicapten en daklozen op peil te houden, ondanks de landelijke bezuinigingen. Iedereen heeft de zorg gekregen die nodig was. Mantelzorgers werden gesteund bij de hulp die zij verlenen aan familie of vrienden. In Den Haag hoort niemand eenzaam te zijn. De aankomende periode is er een enorme uitdaging om alle besluiten van de raad op zorg en opvang ook binnen de middelen uit te voeren. De meest kwetsbare Hagenaars moeten de zorg houden die ze hebben. Dit zal geen makkelijke opgave zijn. Gelet op het financiële kader is er weinig extra geld beschikbaar om besluiten van de raad om de zorg en opvang te verbeteren, uit te voeren.

Mijn oproep aan u is de volgende.

Den Haag kent genoeg uitdagingen, groot, ingrijpend en cruciaal voor de toekomst van de stad. Dit vergt een coalitie die stabiliteit, ervaring en vertrouwen uitstraalt. Een coalitie  die samenwerkt en de stad verder brengt. Zoals ik de heer Wiegel heb toegezegd, het CDA is bereid, met haar bestuurservaring ,haar steen bij te dragen en verantwoordelijkheid te nemen in een nieuwe coalitie.

 

Hartelijke groet,

Karsten Klein,
Fractievoorzitter CDA Den Haag