Print pagina

Lees hier onze inbreng over het Eneco debat

9 juli 2018

Tijdens een extra ingelaste raadsvergadering bracht Daniëlle Koster haar inbreng over de verkoop van de Eneco aandelen van de gemeente Den Haag. Tevens kwam de verhouding tussen de coalitie en de oppositie uitgebreid aan de orde.

 

Voorzitter,
Helaas hebben we moeten constateren dat dit nieuwe college, pertinent weigert van gedachten te wisselen met de Raad over een belangrijk besluit als de verkoop van Eneco, ons Haagse tafelzilver zeg maar. En dat niet voor het eerst; we zagen dit opzij schuiven van de Raad ook al eerder bij het debat over het coalitieakkoord. Na uren vergaderen weigerden de nieuwe coalitiepartijen om zelfs ook maar één vraag van de Raad te beantwoorden. Van een open bestuurscultuur en samenwerken met de Raad zoals deze coalitie dit met de mond belijd is in praktijk dan ook niks te merken. Die praktijk is namelijk dat de Raad het nu al meerdere keren heeft moeten afdwingen om met dit college over belangrijke zaken te kunnen spreken. Dat zou niet nodig moeten zijn en het is diep treurig dat dit nieuwe college terwijl ze nog maar een paar weken aan het roer is, nu al op deze regenteske manier bestuurt. Dit nieuwe college gaat dan ook totaal voorbij aan de positie van de Raad als hoogste orgaan in de gemeente. En laat tegelijkertijd zien geen respect te hebben voor de belangrijke controlerende taak van de Raad. Dan geeft het geen pas zoals de VVD doet om hier wat lacherig over richting de Raad te doen, het gaat hier wel om een fundamenteel recht van de Raad, wettelijk vastgelegd in de Gemeentewet, art 169, lid 4.

Gezien de fundamentele vragen die de opstelling van het college van de afgelopen tijd oproept bij de Raad verzoeken we de eerste loco burgemeester, Dhr. De Mos als om hier de vragen die wij over hebben te beantwoorden. Kan de 1e locoburgemeester ook aangeven hoe de Raad de handreiking over open en constructieve samenwerking die hij heeft gedaan tijdens het debat over het coalitieakkoord moeten interpreteren? Tot nu toe ziet de Raad dat zij volledig opzij geschoven wordt bij belangrijke debatten en de oppositie wordt geschoffeerd. Wat is de belofte over constructieve en open samenwerking dan waard? Kan De Mos ook aangeven hoe het college voortaan wil omgaan met de verhouding tussen Raad en college en de belangrijke controlerende taak van de Raad? Ik constateer hierbij dan ook nog maar even dat in het verkiezingsprogramma van Groep de Mos een adviserend referendum wordt gevraagd over het Onderwijs Cultuur Complex, vanwege de verdeeldheid hierover in de stad terwijl over een groot onderwerp als Eneco waarover de meningen ook verdeeld liggen, de Raad niet eens fatsoenlijk hierover kan debatteren met het college. Wij zijn zeer benieuwd naar de beantwoording van de heer De Mos over de verhouding Raad en college.

Dan nu verder met Eneco. Zoals wij in oktober vorig jaar al aangaven, is het CDA voorstander van de verkoop van de aandelen. Wij willen dit echter wel inkleden met belangrijke voorwaarden. Wij willen dan nu ook heel duidelijk en precies van de wethouder horen welke mogelijkheden Den Haag nog heeft om invloed uit te oefenen op de voorwaarden waaronder de aandelen worden verkocht. U heeft nu immers meer informatie omdat u al een commisisievergadering van de verkopers heeft meegemaakt. Graag een toelichting.

Bij het vorige debat was de wethouder daar niet helder in. Is het nu inderdaad tekenen bij het kruisje zoals hij zei, of er zijn mogelijkheden om bij te sturen zoals hij opmerkelijk genoeg ook zei? Kan de wethouder in ieder geval en het CDA en zijn coalitiepartners GroenLinks en D66 gerust stellen dat vergroening van de deal nog mogelijk is? Omdat wij onze vraagtekens zetten bij het scherp onderhandelen van dit college, maar daar spreken we komende woensdag verder over, leek het het CDA wel goed om dit college in ieder geval een richting mee te geven voor aanvullende voorwaarden en daarom dient het CDA de volgende motie in:

Verzoekt het college

  • De koper dient gevestigd te zijn in een democratisch land;
  • De zekerheden voor werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van Eneco dienen minimaal gelijk te zijn aan de huidige zekerheden geboden door Eneco;
  • De bieder dient zich aantoonbaar te committeren aan de duurzame strategie en de warmte strategie van Eneco.
  • Bij het verkoopproces van de aandelen Eneco namens Den Haag te stellen dat zorg gedragen dient te worden voor het behoud van het publiek belang, namelijk de huidige bijdrage van Eneco aan de energietransitie in Nederland, en dat indien nodig een beschermingsconstructie zal worden ingericht om dit publieke belang te borgen.

Kan de wethouder ook meer vertellen over hoe ver de inrichting van het verkoopproces is en wat de termijnplanning is? Weten we al wanneer Eneco wordt verkocht en hoe? Beursgang of (gefaseerde) verkoop van de aandelen.

Kan de wethouder toezeggen dat hij bij verder stappen de Raad wel van te informeert en de gelegenheid geeft vragen te stellen en wensen mee te geven?