Print pagina

Michel Rogier over Loosduinen

10 maart 2018

Loosduinen heeft een speciaal plekje in het hart van het CDA. Niet alleen vanwege het verleden maar ook het heden.
Met Raadslid Michel Rogier, die woont en werkt in Loosduinen en wiens speciale aandacht uitgaat naar dit stadsdeel, willen wij samen met Loosduiners dit stadsdeel stukje voor stukje beter, veiliger en mooier maken.

Criminaliteitscijfers en het aantal woninginbraken is de afgelopen jaren in Loosduinen dankzij inzet van wijkagenten, recherche en Buurt Preventieteams van bewoners gedaald. Vrijwel alle Loosduinse Winkelcentra hebben het Keurmerk Veilig Ondernemen. Middelbare scholen in Loosduinen hebben afspraken rond veiligheid, en het handhaven daarvan, vastgelegd in een schoolveiligheidsconvenant met o.a. de gemeente, politie, Openbaar Ministerie, HTM en Jeugdzorg. De Loosduinse schoolwijkagenten Hans Jol en Hans den Dulk zijn vaste aanspreekpunten voor schoolleiding en leerlingen.

Wijkagenten zijn zeer betrokken bij hun buurt, maar door samenvoeging met landelijke politie worden taken over steeds minder personeel verdeeld.
Het CDA wil daarom dat Den Haag uit eigen middelen jongeren opleidt voor de taak van politieagent.
CDA Den Haag heeft dit met landelijke bezuinigingen op Thuiszorg gedaan, waarom zullen we dit dan niet doen voor onze politie?

Verwarde personen
Het aantal verwarde personen in Loosduinen is hoog. Dit heeft zijn weerslag op de leefbaarheid in de buurt. Bezuinigingen hebben ervoor gezorgd dat er steeds minder begeleiding is voor bijvoorbeeld begeleid wonen.
Niet goed voor patiënten, niet goed voor de buurt en niet goed voor ordehandhavers zoals de politie.
CDA wil daarom dat medewerkers van de Geestelijke Gezondheidszorg onderdeel worden van de Wijkzorg teams. GGZ hulp dicht in de buurt moet voor patiënten en bewoners snel bereikbaar zijn.

Touwtje uit de brievenbus
De tijd van het touwtje uit de brievenbus is helaas lang voorbij. Loosduinen waakt voor haar dorpse karakter en dat is goed, maar de realiteit is dat verstedelijking en verdichting haar tol eisen voor het veiligheidsgevoel.
CDA wil dat bewoners ondersteund worden bij initiatieven zoals Buurt Preventieteams en moderne en snelle communicatieplatforms zoals What’s-App. Samen sta je sterk.

Michel tijdens werkbezoek met Buurtpreventieteam Michel tijdens werkbezoek met Buurtpreventieteam

Verpaupering van openbare ruimte, inclusief niet goed functionerende openbare verlichting, opengebroken straten, auto’s die schuin op stoepen staan, geven een onveilig gevoel en zijn gevaarlijk voor minder validen en schoolgaande kinderen. Dit moet wat het CDA anders.

Ouderenzorg in Loosduinen

Loosduinen, het meest vergrijsde stadsdeel van Den Haag. Het is er dan ook goed toeven!
Een plezierige combinatie van jong en oud. Je kunt met strand, park en vele binnen- en buitenactiviteiten in de buurt, vitaal oud worden in Loosduinen.
Maar hoe ouder je wordt, hoe meer zorgvoorzieningen je vroeg of laat nodig hebt. Deze voorzieningen hebben door de veranderingen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wel onder druk gestaan.

Door het hoge tempo waarin deze veranderingen zijn doorgevoerd, in combinatie met extreme bezuinigingen van het kabinet PvdA-VVD, de grootste bezuinigingen in de na-oorlogse jaren, is veel onnodig leed en werkdruk veroorzaakt. Maar we moeten vooruit kijken. CDA had in het vorige verkiezingsprogramma € 35 miljoen extra gereserveerd voor de Zorg en reserveert dit bedrag opnieuw voor de volgende collegeperiode.

Eigen regie behouden zolang het nog kan
CDA wil dat mensen die zorg nodig hebben, zoveel mogelijk zelf de regie kunnen blijven houden op hun leven. Als er zorghulp nodig is, dan wil het CDA eraan werken dat de kwaliteit van zorgaanbieders in Den Haag van het hoogste niveau is.
En dat men een keuze voor een zorgaanbieder kan maken, die zoveel mogelijk past bij de levensstijl van mensen die in de moeilijkste periode van hun leven persoonlijk zorg nodig hebben.

Door verandering van functies, sluiten veel verzorgingshuizen noodgedwongen hun deuren. CDA wil deze voorzieningen behouden voor Zorgwoningen, waar men zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen met zorg dicht in de buurt. Al dan niet in de vorm van groepswonen.
De sociale functie en toegang tot het OV moet gegarandeerd worden. Behoud dus de bus- en tramlijnen in de buurt en bied gedegen aanvullend persoonlijk vervoer aan wanneer dit nodig is.
Buddy-projecten voor ouderen zetten we voort. Zoals de succesvolle projecten waarbij middelbare scholieren gekoppeld worden aan verzorgingshuizen in Loosduinen.

Om het zorgaanbod en de vele voorzieningen, zoals de Wijkzorgteams, de Boodschappen Begeleidingsdienst en activiteiten door vrijwilligers in de Buurthuizen van de Toekomst, onder de aandacht te brengen, zou gewerkt moeten worden met mobiele informatiepunten in de winkelgebieden en op zonnige dagen in Kijkduin.

Openbare Ruimte

Het CDA heeft oog en oren voor de jarenlange roep om grootschalig opknappen van de openbare ruimtes in Kraayenstein, Houtwijk en Waldeck. Na de bouw van deze wijken in eind jaren ’70 en ’80 zijn de straten daar niet meer aangepakt dan alleen onderhoud van het noodzakelijke. Maar dit is steeds meer dweilen met de kraan open.
Met de komende college onderhandelingen moet geld gereserveerd worden voor grootschalige opknapbeurten van de openbare ruimtes in deze wijken. Met veilige straten die door de ogen van kinderen en voetgangers en fietsers worden vormgegeven, waar de auto te gast is en er veilige schoolroutes gecreëerd worden.

Bouwen in Loosduinen
In nauw overleg met de Commissie Loosduinen, ondernemers en bewoners van Loosduinen zijn er begin 2000 afspraken gemaakt over bouwplannen in Ockenburgh, Kijkduin en Vroondaal. Loosduinen draagt hiermee een zeer forse steen bij voor de woningbouwopgaven de komende jaren.
Den Haag moet goed begrijpen dat hier geen bouwlocaties meer bij kunnen zoals onlangs, zonder overleg met de Commissie Loosduinen, bij de sportvelden van Wings is geprobeerd.
CDA heeft zich daar stevig tegen verzet. Dit verzet van het CDA is ook te verwachten tegen een ander bouwplan dat op stapel staat en dat is de bebouwing van de sportvelden langs de Monsterseweg tegenover SV Loosduinen. De sportverenigingen in Sportpark Madestein hebben ooit voor woningbouwplannen in Escamp en Houtwijk moeten verhuizen naar dit gebied en dreigen nu ook weer het onderspit te delven. 
Juist in een stad dat aan het verdichten is met fors meer woningbouw zoals in Vroondaal, moet je sportvelden koesteren in plaats er de zoveelste bouwlocatie van te maken.

Zie hier een eerdere vlog over dit onderwerp

Voor het CDA is het de komende jaren van belang dat Loosduinen goed gefaciliteerd wordt en de aandacht van het Haags stadsbestuur krijgt die het verdient.
Investeer in winkelgebieden zoals in Houtwijk en het Centrumgebied van Loosduinen, faciliteer de sportverenigingen met goede bereikbaarheid per fiets en voldoende parkeergelegenheden voor sporters en bezoekers. Zie hier.
Zorg dat Vroondaal bereikbaar wordt met een volwaardige aansluiting op het OV- en fietsnetwerk van Den Haag. Michel Rogier diende hiervoor met succes een motie in en hij wil voortgang hiervan de komende jaren goed in de gaten houden.
Zie hier

Na bouwfase 1 voor Kijkduin moet het niet stilvallen en bouwfase 2 en 3 snel volgen.
De visie Loosduinse Vaart, voor toekomstige ontwikkelingen langs het gedeelte tussen de Thorbeckelaan en de Loosduinse Hoofdstraat, is wat het CDA leidend bij beslissingen die we moeten nemen.

Jongeren in Loosduinen

Met veel sportmogelijkheden, goede scholen, muziekfaciliteiten, het strand en veel andere faciliteiten, hebben jongeren in Loosduinen volop de kans om zich te ontplooien.
Als jongeren een steuntje in de rug nodig hebben, is het essentieel dat de drempel om hulp te zoeken voor ouders en jongeren zo laag mogelijk wordt. Preventie en vroegtijdige herkenning schelen veel ellende en kosten. Net als ouders wil het CDA snelle en adequate hulp voor kinderen. Het CDA beseft dat het voor ouders en hun kinderen tot veel zorg, frustratie en verdriet leidt als er geen snelle, directe hulp geboden wordt.
Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn voor het CDA dan ook onaanvaardbaar.

Jongerenwerkers in Loosduinen doen goed werk, maar het zou mooi zijn als hiervoor nog extra ondersteuning komt, want steeds meer jongeren hebben een onstabiele thuissituatie. Bij onvoldoende aandacht en begeleiding dreigt het risico dat deze groep afglijdt en terecht komt in de criminaliteit.

Het CDA wil zich maximaal inzetten om te voorkomen dat jeugd in aanraking komt met georganiseerde criminele onderwereld of geradicaliseerde groeperingen. Vroegtijdige signalering van plekken waar groepen actief zijn in het ronselen van jongeren, verdient hoge prioriteit.

Onderwijs en arbeidsmarkt moeten op elkaar afgestemd zijn.
Dankzij het CDA gaat de gemeente in overleg met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven om passende opleidingen aan te bieden waarbij Haagse jongeren worden opgeleid voor de banen van de toekomst in onze stad, op het gebied van duurzaamheids- en energietransitie.

Wat het CDA betreft, schenken we meer aandacht aan huiswerkbegeleiding. Niet iedere jongere kan met zijn huiswerkvragen bij zijn ouders of verzorgers terecht. CDA pleit voor meer huiswerkbegeleiding op scholen zelf. Stichting Brede Buurtschool kan hierbij een rol vervullen.
Scholen moeten veilig bereikbaar zijn en daar schort het nog te vaak aan. Goede fietspaden, goede straatverlichting en goede duidelijke zebrapaden schelen al een hoop, maar deze zaken worden juist vaak gemist.

Cultuur in Loosduinen

Loosduinen kent van oudsher een rijke geschiedenis die wordt doorverteld door onder andere het Loosduins Museum, veel schrijvers, schilders en tekenaars, Facebookpagina Geboren in Loosduinen en culturele projecten, zoals het theaterstuk over Magaretha van Henneberg.

Cultuurplatform Loosduinen en Licht op Loosduinen zijn een aanjager voor culturele projecten in Loosduinen waarbij bestaande initiatieven elkaar versterken. Zoals toneelstukken bij De Stenenkamer en de ontwikkeling van Erfgoedgebied Loosduinen, de Driehoek Loosduins Museum, Loosduinse Molen en de Abdijkerk.

Cultuuranker Loosduinen speelt hierbij een belangrijke rol en het CDA wil dit graag zo houden.
Er is enorm veel talent op het gebied van Kunst en Cultuur in Loosduinen. De Loosduinse Kunstroute langs professionele ateliers, scholen en bij amateurs thuis, was jarenlang een groot succes. Inmiddels hebben we het evenement ‘Loosduinen gaat Los’ en dit smaakt naar meer.

Geluid van Loosduinen
Cultuur in Loosduinen omvat ook de vele Loosduinse muziekverenigingen en het Haags Popcentrum. Het Loosduinse Hoofdplein is zo nu en dan de theaterzaal van Loosduinen, om muzikaal talent te showen, zoals tijdens muziekconcoursen en Het Geluid van Loosduinen.

Loosduinen toont haar talenten binnen en buiten, op diverse locaties zoals het Haags Popcentrum, Buitenplaats Ockenburgh, de Internationale School en de onlangs gerenoveerde theaterzaal van Hofstad Lyceum. Voor meer en grotere projecten zal wat het CDA betreft serieus nagedacht moeten worden over een theaterzaal in het centrumgebied van Loosduinen.
Door theaterrestaurant De Roskam was er vroeger leven in het centrum. Met al het Loosduinse talent, kunnen we dit er weer in krijgen. Wat CDA Raadslid Michel Rogier betreft gaan we hier de komende vier jaar naar toe werken.

Ockenburgh

Uit het verkiezingsprogramma 2014:
‘’Het CDA ondersteunt het breed ingestoken initiatief van betrokken bewoners uit Loosduinen die onlangs het plan Buitenplaats Ockenburgh hebben gepresenteerd. Het beheer (en exploitatie) van de opstallen van landgoed Ockenburgh en culturele initiatieven op het landgoed zullen worden overgedragen aan een stichting.’’

CDA Den Haag heeft zich de afgelopen periode hard gemaakt voor het bewonersinitiatief voor Landgoed Ockenburgh.
Na het wegvallen van de zoveelste projectontwikkelaar voor Villa Ockenburgh stelde het CDA, dat het nu aan de Loosduiners is, om aan te geven wat zij zouden willen. Hiermee gaf het CDA directe steun aan het bewonersinitiatief van Petra Brekelmans, waarbij ruimte voor kunst en cultuur een belangrijk ingrediënt is.

Villa Ockenburgh is dankzij de inzet van veel vrijwilligers inmiddels niet meer weg te denken uit Loosduinen.
Petra Brekelmans staat bij de gemeenteraadsverkiezingen voor de tweede keer prominent op de kieslijst voor het CDA!
Zie hier wat het CDA nog meer heeft gedaan voor Buitenplaats Ockenburgh

Michel Rogier, Thuis in Loosduinen