Print pagina

REACTIE CDA OP PROGRAMMAREKENING 2017

17 april 2018

Vandaag presenteert het stadsbestuur de Programmarekening van het jaar 2017. In de Programmarekening worden alle gerealiseerde plannen van de gemeente en de gemaakte kosten bij de uitvoer van de plannen gepresenteerd. Het CDA kijkt met tevredenheid terug op het jaar 2017, een jaar waarin succesvol is geïnvesteerd in de lokale economie, de zorg op orde was en waar Den Haag dé vitale groene stad van Nederland is. De Programmarekening laat ook zien dat nog steeds 10,3%  van de huishoudens in Den Haag afhankelijk is van de bijstand en de tekorten op de bijstand niet verdwijnen.

Haage kracht

Het CDA is blij om te zien dat het stadsbestuur ook in 2017 volop heeft ingezet op Haagse Kracht. CDA-raadslid Koster: “Wat het CDA betreft is de absolute uitspringer van Haagse Kracht de realisatie van de buitenplaats Ockenburgh. Wij zijn ook enorm trots op de vele vrijwilligers die actief zijn in Den Haag, maar liefst 38% van de Hagenaars is actief als vrijwilliger. Ik ben ook zeer tevreden met de inzet op het Burgernet, maar liefst 10% van het aantal opgeloste misdrijven komt door een bijdrage van Hagenaars via het Burgernet, ook dit is Haage Kracht”

Zorg

In Den Haag wordt er al jaren veel geld vrijgemaakt om de zorg op orde te houden en om de landelijke bezuinigingen in Den Haag te compenseren. Ook in 2017 zijn er weer grote stappen gemaakt, zo telde Den Haag in 2017 95.000 mantelzorgers die hulp hebben verleend aan familie en vrienden. Ook zijn er 1.549 woningaanpassingen uitgevoerd om ervoor te zorgen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Het CDA vindt het wel zorgelijk dat er een groot tekort is ontstaan op de Jeugdzorg. Koster vraagt zich af hoe de hogere vraag naar zorg is ontstaan en waarom dit niet is voorzien.

Werk en economie

Afgelopen 4 jaar zijn er maar liefst 10.000 Hagenaars aan werk geholpen. “Een enorme opsteker voor de Haagse economie. Zo is sinds 2014 het aantal hotelgasten met 25% gestegen en kleurde Den Haag in de herkenbare schilderingen van Mondriaan. Een themajaar wat Den Haag maar liefst 300.000 extra bezoekers opleverde. Alle extra bezoekers van het Mondriaanjaar hebben samen voor 45 miljoen uitgegeven aan de lokale Haagse economie, een enorm succes,” aldus Daniëlle Koster.  Ondanks de vele successen en tijden van economische groei zien we dit jaar opnieuw een flink tekort op de bijstand. Zo zien we dat de bijstand fors op de Haagse begroting drukt. De gemeente Den Haag moet zelf maar liefst 261 miljoen euro extra bijdragen om het huidige armoedebeleid te financieren. Het CDA zet al jaren vraagtekens bij het beleid wat het stadsbestuur voert op dit punt. Koster: “Wij willen van het college weten hoe het toch kan dat gezien de economische groei de bijstand zo’n enorme kostenpost blijft. Werken moet lonen, de resultaten van de jaarrekening bevestigen opnieuw de vraagtekens van het CDA bij het huidige armoedebeleid. Het is geen duurzame oplossing om ieder jaar opnieuw bij te plussen vanuit de algemene reserves als het rijksbeleid niet verandert, dan zullen er wat CDA betreft meer maatregelen genomen moeten worden om meer mensen uit de bijstand aan het werk te krijgen. We moeten gaan inzetten op duurzame oplossingen, op duurzame banen en niet op de huidige STiP-banen.

Wonen

Het CDA vindt dat er te weinig betaalbare gezinswoningen in het middensegment zijn gebouwd. Er wordt nog steeds te veel gebouwd in het lage segment (sociale huur) en het hoogste segment, terwijl er een groot tekort is aan betaalbare woningen. Wel is het CDA blij met de verduurzaming van 4.200 woningen in Den Haag, maar voorziet hier nog een grote opgave voor de aankomende jaren om de gestelde doelen in het Haags Klimaatpact te verwezenlijken.

Parkeren

De uitbreiding van betaald parkeren in verschillende wijken levert Den Haag 3,6 miljoen euro extra op. Het CDA ziet graag dat het stadsbestuur hier concreet plannen voor maakt, zodat deze inkomsten goed besteed zullen worden, zoals het realiseren van meer parkeerplaatsen, groen-gele zones en het uitbreiden van parkeergarages.

Financiële situatie

Al jaren, zo ook dit jaar is er groot verschil tussen het halfjaarbericht en de jaarrekening. Bij het halfjaarbericht ging het stadsbestuur nog uit van een negatief resultaat wat bijna 19 miljoen euro hoger lag. Dit is weliswaar minder dan in 2016 toen het verschil nog een ruime 70 miljoen bedroeg. Koster: “we zien van jaar tot jaar grote verschillen, het is belangrijk dat het (nieuwe) college de tussentijdse informatievoorziening gaat verbeteren zodat de bedragen dichter bij elkaar komen te liggen, dan kunnen we ook eerder anticiperen op tegenvallers en meevallers.”

Over het feit dat de reserves steeds minder worden geeft Koster aan dat het goed is dat dit college flink heeft geïnvesteerd de afgelopen periode in grote projecten en het geld niet onnodig op de plank heeft laten liggen. “Als we de financiële situatie vergelijken met andere gemeenten zie je dat de gemeente Den Haag het nog steeds heel goed doet ,daarom roepen we het nieuwe college op degelijk financieel beleid te blijven voeren de komende jaren.”