Print pagina

Jaarrekening 2016

18 april 2017

Zojuist presenteerde het Haagse college de jaarrekening van 2016. Hierin staat het beleid dat in 2016 is gevoerd en de daarbij behorende kosten. CDA-fractievoorzitter Daniëlle Koster spreekt van een succesvol jaar waarin veel goede investeringen zijn gedaan in de economie en de toekomst van onze stad. Een jaar waarin meer havengebonden activiteiten op Scheveningen zijn ontwikkeld. Een jaar waarin elke Hagenaar die zorg nodig had deze heeft kunnen krijgen. Een jaar waarin de stad een stuk duurzamer is geworden. En veiliger. Een jaar waarin degelijk financieel beleid is gevoerd en er voldoende reserves over zijn gebleven.

De lokale CDA-fractie uit echter ook kritiek. Koster: ‘’Het college probeert de kosten voor de diverse projecten steeds realistischer te ramen. Het gaat de goede kant op maar we zien ook dit jaar weer veel overschotten omdat uitgaven te ruim worden ingeschat. Er kan dus nog wel wat verbeterd worden op dit vlak want waar het college in september 2016 bij het halfjaarbericht nog waarschuwde voor een tekort van 13,2 miljoen is er nu sprake van een overschot van maar liefst 57,1 miljoen. Dat is een verschil van meer dan 70 miljoen!’’

Bij de zorg en jeugdzorg blijft ook geld over. Dat is te verklaren volgens Koster: ‘’Landelijk bezuinigden VVD en PvdA fors op de zorg. Om te zorgen dat in Den Haag iedereen de zorg blijft krijgen die hij of zij nodig heeft, heeft Den Haag veel geld vrijgemaakt om de bezuiniging op te vangen en de decentralisatie van de zorgtaken rustig door te voeren. Het is goed dat het college belooft te kijken naar de overschotten maar voor het CDA staat de continuïteit van de zorg voorop.’’

Betaalbare gezinswoningen
Het CDA had in 2016 graag meer inzet gezien op de realisatie van meer betaalbare gezinswoningen. ‘’Er is nog steeds een groot tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen in het middensegment. Er worden door het college veel middelen ingezet voor het op peil brengen van het aantal sociale huurwoningen, maar voor jonge gezinnen die groter willen wonen is onze stad onbetaalbaar. Zij zijn genoodzaakt onze stad te verlaten en dat is zeer onwenselijk. Wat het CDA betreft moet het college  zich meer inzetten op betaalbare huur- en koopwoningen in het middensegment. Dit zorgt voor een betere doorstroming in de sociale huursector zodat de wachtlijsten verkleinen.’’

Bijstandsuitkeringen
Ook dit jaar zien we helaas weer enorme tekorten op de Buigbudgetten. Het CDA maakt zich zorgen dat we deze min of meer structurele tegenvallers steeds betalen met incidentele meevallers. Dit kan in de toekomst tot nog grotere problemen leiden. ‘’Mijn fractie niet hoe het toch kan dat ondanks de economische groei in onze stad, de komst van 49 nieuwe bedrijven in 2016 met duizenden nieuwe banen, de groei van het aantal overnachtingen en toerisme en de groei van congressen, hetgeen ook vele nieuwe banen oplevert (vooral voor laaggeschoolden), jaar op jaar het aantal bijstandsgerechtigden tegen de trend in blijft stijgen. Wij willen van het college weten hoe dat kan. Ook wil het CDA dat het college nagaat hoe het kan dat inwoners van onze stad geen passend werk kunnen vinden bij hun opleiding. Daarnaast moet het wat het CDA betreft altijd blijven lonen om te gaan werken. Wij vragen ons af of de huidige regelingen niet te ruimhartig zijn waardoor mensen te weinig geprikkeld worden om aan het werk te gaan. Ook mag er wat ons betreft  best een tegenprestatie tegenover een uitkering staan. Hier zien wij graag aanscherping van het beleid. We moeten alles op alles zetten om meer mensen aan het werk te helpen.’’

Haagse kracht.
Het Haagse college zet fors in op burgerparticipatie. ‘’Bij grote projecten zien we dat het stadsbestuur steeds beter omwonenden en belanghebbenden weet te betrekken bij plannen. Dat is mooi,’’ aldus Koster. ‘’De individuele dienstverlening van de gemeente moet echter beter. Te vaak wordt er met meldingen van bewoners over bijvoorbeeld een overvolle Orac, het uitvallen van de straatverlichting, een onveilige verkeerssituatie of overlast niets gedaan. Net als bewoners zien wij wijken graag schoon, heel en veilig. Het CDA is blij met de vele investeringen in de buitenruimte en de veiligheid in wijken. Maar het serieus afhandelen van meldingen van bewoners is hiervoor van groot belang. Ook moet er volgens het CDA meer gehandhaafd worden. Daar staat of valt het beleid namelijk mee.’’