Print pagina

#12 Een schoon en goed verlicht Den Haag

Wij beloofden:


Wij hebben gerealiseerd:


Het CDA heeft in de onderhandelingen sterk ingezet op goede openbare verlichting in Den Haag. En met succes! In 2011 is het budget voor storingenonderhoud en energie door het structureel toevoegen van 1,4 miljoen euro op orde gebracht. Daarnaast is in het coalitieakkoord incidenteel een bedrag van 4,3 miljoen euro beschikbaar gesteld om het aantal storingen terug te dringen. Daarmee is een flink deel van de werkvoorraad ingelopen, waardoor het aantal storingen van de openbare verlichting in de praktijk ook daalt. Voor de vervanging van de masten, armaturen en het ondergrondse kabelnet is een meerjaren onderhoudsopgave opgesteld. In de begroting van 2014 is hiervoor structureel een bedrag van 1,3 miljoen euro opgenomen. Door toepassing van LED-armaturen kan een grote slag gemaakt worden op het gebied van energiezuinigheid en wit licht. Dit is duurzaam én goed voor de veiligheid. In het kader van de versnellingsimpuls is in 2013 0,44 miljoen euro incidenteel ter beschikking gesteld. Daarmee wordt weer een stap gezet naar de toepassing van LED-technologie. Op wegen en fietspaden ontstonden enge plekken door bomen in de directe nabijheid van lichtmasten. Vooral fietspaden worden hierdoor onwenselijk donker. Om dit op te lossen is in de begroting van 2014 is voor de herpositionering van bestaande masten of het toepassen van lage masten (zodat geen bomen hoeven worden gesnoeid) een incidenteel bedrag van 0,6 miljoen euro voor opgenomen. Daarmee kunnen de huidige problemen op straat worden opgelost. Het budget 2014 bevat bovenop het structurele budget nog een incidentele component van 1,075 miljoen euro van de impuls van het coalitieakkoord van 4,3 miljoen euro.

Schone straten was voor het CDA nog een belangrijk punt in de coalitieonderhandelingen. Schone straten zijn belangrijk voor de uitstraling van de stad. Een schone straat beïnvloedt het veiligheidsgevoel positief en zorgt ook dat mensen de straat zelf schoner houden. Op aanspraak van het CDA is in 2011 Operatie Schoon Uitvoeringsplan 2011-2014 vastgesteld. Met de afbouw van de ID-banen zijn 250 ID-vegers weggevallen. Ter vervanging van deze krachten heeft het college besloten 260 vaste banen voor ex-ID-ers (incl. voormannen) en 400 leerwerkbanen voor Schoon te realiseren. De veegcapaciteit is in 2011 en 2012 met 250 leerwerkbanen gegroeid. In 2013 zal de veegcapaciteit verder groeien naar de geplande 400 leerwerkbanen en 260 vaste banen. De 660 vegers worden ondergebracht in 60 Buurtserviceteams (BST). Deze teams maken hun eigen buurt schoon. Hiervoor heeft het college in 2011 structureel € 11 mln. beschikbaar gesteld. Er zijn meer afvalbakken en ondergrondse restafvalcontainers geplaatst in de stad. De komende jaren zal het aantal ondergrondse restafvalcontainers verder groeien. Met deze toename vermindert het zwerfafval. Dit wordt versterkt door uitbreiding van de handhaving op onjuist aangeboden huisvuil. Op grond van het coalitieakkoord 2010-2014 is met de komst van de Buurt Service Teams € 11 mln. structureel extra aan budget voor straatreiniging beschikbaar gekomen. Daarmee is het budget voor 2014 uitgekomen op circa € 23 mln.