Print pagina

#2 Een leefbare stad door goede openbare ruimte

Wij beloofden:


Wij hebben gerealiseerd:


Het CDA heeft de afgelopen vier jaar stevig ingezet op de leefbaarderheid van Den Haag. En met succes! De huidige coalitie heeft in de afgelopen vier jaar structureel veel geld besteed aan het opknappen van de openbare ruimte en in de versnellingsimpuls van juli 2013 werd nog eens 21 miljoen gereserveerd voor het onderhoud van de openbare ruimte. Elk stadsdeel krijgt in ieder geval een impuls van 750.000 euro voor het verbeteren van de straten, pleinen en speelvoorzieningen. Kwetsbare wijken als de Schilderswijk, Mariahoeve en Laak krijgen nog een extra impuls. De forse investeringen in graffitiaanpak en straatverlichting en de inzet van meer schoonmaakteams dragen ook bij aan een schonere en leefbaardere stad. Door het aanpakken van de bestrating, het plaatsen van meer bankjes en het breder en ruimer maken van tramhaltes is de toegankelijk van onze stad voor mindervaliden en ouderen de afgelopen collegeperiode fors gestegen. Op aandringen van de gemeenteraad presenteerde het college in november 2012 een actualisatie van de nota Beheren op Niveau. De investeringen van de afgelopen jaren hebben effect gehad: de Haagse openbare ruimte ligt er beter bij dan in 2009. Het onderhoudsniveau is aanzienlijk verbeterd. Er zijn structureel meer middelen beschikbaar voor beheer en onderhoud en de werkvoorraad is op alle terreinen geslonken. Ook heeft het college scherpere afspraken gemaakt over beheer en onderhoud, waardoor nieuwe achterstanden worden voorkomen.

Een schone, hele, toegankelijke en veilige leefomgeving. Het CDA laat Den Haag mooier achter dan toen ze in 2010 begon.