Print pagina

#40 Trots op onze monumenten!

Wij beloofden:


Wij hebben gerealiseerd:


Het CDA heeft de rest van het college ervan weten te overtuigen dat het in stand houden van cultuurhistorisch erfgoed van groot belang is voor  het aanzien van onze mooie stad. In het coalitieakkoord ‘Aan de slag’ is het zorgen voor onze monumenten dan ook een van de prioriteiten. Zo is er jaarlijks een extra miljoen gereserveerd voor monumentenzorg. De monumenten en beschermde stadsgezichten zijn een rijk bezit. Het behouden en benutten van dat bezit is één van de opgaven van het college. Daarom zijn maatregelen nodig om eigenaren/beheerders te stimuleren achterstanden weg te werken en gebouwen-zonderfunctie een ‘nieuw leven’ te geven. Het college zette de afgelopen periode in op een pakket van stimulerende maatregelen. Ze bracht partijen bij elkaar, zette expertise in, droeg bij in kosten van studies en haalbaarheidsonderzoeken gaf beschermingsvoorstellen en –adviezen, droeg bij in onrendabele toppen verzorgde educatie en communicatie gericht op het verbreden van draagvlak voor de monumentenzorg.
In februari 2013 diende Cees Pluimgraaff namens het CDA schriftelijke vragen in bij het college waarin hij oproept tot een samenwerking tussen het college en bewonersorganisaties voor het behoud van de historie rondom de Atlantikwall. Het college heeft hier gehoor aan gegeven.