Print pagina

#10 Meer participatie in Den Haag dankzij het CDA

Wij beloofden


Wij hebben gerealiseerd

Tijdens de behandeling van de begroting 2013-2016 diende CDA fractievoorzitter Gert-Jan Bakker een motie in om participatie in Den Haag te stimuleren. Zo noemde hij in de motie bedrijven en burgers die meer zeggenschap krijgen in de beheer van openbare ruimte, buurten die duurzaamheidsinitiatieven nemen, betrokkenheid van ouders, verenigingen en organisaties bij het beheer speelvoorzieningen en ouderraden bij Centra van Jeugd en Gezin. De motie werd aangenomen en het college presenteerde als reactie op de motie een participatieagenda. In deze agenda legt het college de strategische koers uit die ze voor ogen heeft wat betreft het delen van verantwoordelijkheid. In de agenda staat onder andere dat de gemeente een meer faciliterende rol wil krijgen en het aandragen van initiatieven meer aan de burger zelf overlaat. Op de participatieagenda van de gemeente staat ook het vergroten van het zelfbeheer in de stad, het creëren van mogelijkheden voor inwoners om mee te denken over beleidsontwikkelingen en het ontwikkelen van de mogelijkheid voor bewoners om meer zeggenschap te krijgen over de besteding van gemeentelijke middelen. Door het presenteren van deze strategische koers geeft het college gehoor aan de motie van het CDA en daagt het college de stad uit meer en meer verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen fysieke- en sociale leefomgeving.

In maart 2013 diende fractievoorzitter Bakker schriftelijke vragen in bij het college waarin hij stelde dat bewoners en bewonersorganisaties een nog grotere rol in de stad kunnen vervullen door bijvoorbeeld het beoordelen van de schoonheid en het groen van en in de wijk en daarmee een rechtstreekse (aansturende) relatie met Dienst Stadbeheer, door de aanpak van de veiligheidsproblemen in de wijk door een directe relatie met de politie en door de aanpak van de verkeersveiligheid in een directe relatie met Dienst Verkeer.